Gebruikersnaam
Wachtwoord

Registreer

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Machtiging voor een doorlopende automatische incasso, van toepassing bij inschrijving voor een doorlopend Khagaya Yoga® Abonnement.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Khagaya Yoga & Coaching om van zijn/haar bankrekening het verschuldigde bedrag voor de Khagaya Yoga® Lessen maandelijks af te schrijven. Het maandelijkse bedrag van € 78,- wordt rond de 14e dag van de maand afgeschreven en betreft de betaling van de volgende maand. Uitgesloten van deze doorlopende incasso zijn eenmalige overige kosten voor extra yogalessen of privélessen. U machtigt Khagaya Yoga om een bedrag van € 78,- per maand af te schrijven totdat u zelf de machtiging schriftelijk intrekt. De terugboeking termijn is 90 dagen. Met het ondertekenen van deze machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen en met het Khagaya Yoga® Les Reglement dat van toepassing is op de yogalessen in het Khagaya Centrum voor Yoga.

Khagaya Yoga® Les Reglement

 • Je bent van harte welkom eenmalig een proefles te volgen, alvorens je besluit de yogalessen regelmatig te volgen.
 • Na de proefles mag je eenmalig gebruik maken van een yoga leskaart, waarbij je 10 lessen volgt binnen 12 weken.
 • Daarna is het volgen van de yogalessen alleen mogelijk met een doorlopend maand abonnement. In principe schrijf je je in voor een doorlopend Khagaya Yoga® Les abonnement van €78 (4 x €19.50) per maand, waarmee je 1x per week de yogales kan volgen op een door jou gekozen tijdstip en gereserveerde plek.
 • De automatische incasso vindt plaats rond de 14e dag van de maand en betreft de betaling voor de volgende maand, 12 maanden achtereenvolgens, waarbij je per jaar in principe betaalt voor 48 weken yogales (12x4). De overige 4 weken betreffen de 2 weken zomervakantie en 2 weken vakantie door het jaar heen, waarin er geen yogalessen zullen plaats vinden.
 • Mocht je om wat voor een reden dan ook verhinderd zijn, dan meld je je ruim van te voren af, ten minste 24 uur van tevoren, zodat iemand anders gebruik kan maken van jouw plek in de yogales.
 • Een gemiste yogales mag het hele jaar door worden ingehaald afhankelijk van de geldigheid van je lestegoed en mits je je 24 uur van te voren hebt afgemeld en uitgeschreven via het online boekingssysteem. Anders komt de mogelijkheid tot inhalen te vervallen.
 • Alle Doorlopende Khagaya Yoga® Les Abonnementen zijn persoonsgebonden en voor onbepaalde tijd.
 • Het opzegtermijn van alle Doorlopende Khagaya Yoga® Les Abonnementen is 1 kalendermaand en dient schriftelijk plaats te vinden. Een uitschrijving is alleen geldig wanneer alle betalingen zijn voldaan.
 • Bij uitschrijving vervalt het recht het overgebleven lestegoed te mogen gebruiken en zal teruggezet worden naar 0.
 • Deelname aan de lessen bij Khagaya Yoga & Coaching geschiedt op geheel eigen risico en verantwoordelijkheid en is pas toegestaan na het invullen van een eigen verantwoordelijkheidsverklaring in de vorm van het lezen van en akkoord gaan met de algemene voorwaarden door 'I’ve read and accept the terms & conditions' of ‘Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord’ aan te vinken.
 • In geval van zwangerschap blijft het yogaleskaartsysteem van toepassing en verder alle hierboven beschreven regels.
 • Mocht je graag 2 keer per week yogales willen volgen, dan schrijf je je in voor een doorlopend maand abonnement in combinatie met of een yoga leskaart of door het boeken van losse lessen voor de extra lessen.

Deelname Khagaya Yoga® Lessen bij Khagaya Yoga:

Ondergetekende verklaart hierbij dat zijn/haar participatie in iedere Khagaya Yoga® Les volledig vrijwillig is en op eigen risico. Hij/zij neemt de volledige verantwoordelijkheid voor elke activiteit waaraan wordt deelgenomen en ontziet hierbij de yoga docente en life coach Kristel Khagaya van welke aansprakelijkheid dan ook, voor elke mogelijke eis, eisen, verwondingen, acties of oorzaken van acties aan zijn/haar persoon of bezit toe die voortkomen uit of verbonden zijn aan het gebruik maken van om het even welke diensten, materiaal of faciliteiten die door Khagaya Yoga & Coaching en Kristel Khagaya worden verleend. Ondergetekende begrijpt verder dat de activiteiten mogelijk fysiek zware oefeningen en risico van lichamelijke verwonding kunnen impliceren en dat hij/zij zelf de volledige verantwoordelijkheid draag voor zijn/haar deelname aan welke Khagaya Yoga & Coaching activiteit dan ook.

Restitutie Beleid Live in Person Events: 

Om de integriteit en kwaliteit van een Live in Person Event te bewaken, zoals de Transform Your Life Through Love 4-Day Intensive event, is deelname strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Annuleringen binnen 24 uur na inschrijving voor een Live in Person Event zijn kosteloos, afgezien van administratiekosten van € 150,-. Annuleringen na 24 uur en tot 48 uur voor de start van een Live in Person Event resulteren in een betalingsverplichting van 50% van de deelnamekosten. Khagaya Yoga & Coaching geeft geen restituties voor annuleringen binnen 48 uur voor de start van een Live in Person Event

De voornoemde annuleringskosten zijn redelijk nu Khagaya Yoga & Coaching investeringen en/of verplichtingen aangaat in het kader van jouw registratie.

Niet-Aansprakelijkheidsverklaring: 

De informatie in de door Khagaya Yoga & Coaching en Kristel Khagaya verzorgde programma’s en dienstverleningen wordt niet aangeboden als medisch advies of psychologisch advies. Het dient derhalve ook niet beschouwd te worden als medisch en/of psychologisch advies. Het is niet bedoeld ter vervanging van uw medische zorgverleners. Raadpleeg uw arts of een andere medisch bevoegde zorgverlener met betrekking tot uw fysieke, emotionele en mentale gezondheid.
Het is onze verantwoordelijkheid om duidelijk te communiceren dat de succes verhalen van cliënten gebaseerd zijn op unieke ervaringen en omstandigheden van een percentage van de betalende cliënten. We kunnen niet beloven dat u soortgelijke voordelen en successen zal ervaren wanneer u gebruik maakt van dienstverlening of producten van Khagaya Yoga & Coaching en Kristel Khagaya, online of in persoon.

Opschorting of beëindiging:

Khagaya Yoga & Coaching kan haar diensten aan jou opschorten of beëindigen indien: (1) jij niet de vereiste betaling hebt verricht of (2) naar de mening van Khagaya Yoga & Coaching er handelingen worden verricht die lasterlijk of ontwrichtend zijn voor Khagaya Yoga & Coaching of eigendomsrechten doen gelden of rechten in Khagaya Yoga & Coaching of (3) als jij een geheimhoudingsverplichting richting Khagaya Yoga & Coaching schendt of een andere bepaling van een overeenkomst tussen jou en Khagaya Yoga & Coaching niet nakomt.

Wijziging:

Khagaya Yoga & Coaching behoudt het recht voor om deze Algemene Voorwaarden of ‘Terms and Conditions’ in te trekken of te wijzigen van tijd tot tijd naar gelang Khagaya Yoga & Coaching meent dat dit noodzakelijk of passend is in het kader van de regulering van de besturing van Khagaya Yoga & Coaching. Zulke wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de website en zijn, tot wijziging plaatsvindt, bindend.

Recht en Forumkeuze:

Deze Algemene Voorwaarden of ‘Terms and Conditions’ worden beheerst door Nederlands recht en geschillen zijn onderhevig aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse Gerechten.